Anbefaler: Håndbok i konflikthåndtering

Det har de senere årene kommet mye faglitteratur knyttet til sikkerhetsområdet, også på norsk. En del av denne litteraturen er pensum på ulike studier på høgskole, men egner seg også som litteratur for den faginteresserte som tar sikkerhetsfag på videregående skole, eller som arbeider innenfor fagfeltet. I denne omgangen har vi tatt utgangspunkt i en bok skrevet av Ole André Bråten, som i følge forlaget både har utdanning og bakgrunn fra Politiet, samt har vært høgskolelektor ved Politihøgskolen.

Håndbok i konflikthåndtering  – Forebygging av trakassering, trusler og vold er en praktisk rettet fagbok i konfliktforebygging og håndtering. Boken tar for seg ulike typer konfliktsituasjoner, og fokuserer på hvordan man kan forebygge konflikt- og konflikteskalering, samt håndtering av selve konfliktsituasjonen.

Etter vår oppfatning egner boka seg godt for både lærere på sikkerhetsfaget, instruktører på vekterkurs og andre med interesse for konflikthåndtering knyttet til publikumsrettet tjeneste.